.... WHAT WE DO .. MITÄ ME TEEMME ....

.... Sympower believes that enabling every device to play an active part in the electricity system is essential for the  transition to a sustainable energy system. Sympower was founded to develop more efficient automated balancing services to offer to electricity Transmission System Operators and regional grid operators, or Distribution System Operators. By managing the local consumption and production of a wide scala of energy loads on the demand-side, Sympower limits the need for extra generation of power from fossil fuel plants, avoiding unnecessary carbon emissions and can minimise congestion on power lines, reducing the need for additional infrastructure to cope with the increasing electrification of society. .. Meitä ympäröivä maailma on muutoksessa. Kun sähköverkkoon liitetään uusiutuvia energialähteitä, olemme asteittain vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Kuitenkin, siirtyäksemme kohti aiempaa kestävämpää energiantuotantoa, meidän tulee käyttää ja hallita energiankulutustamme entistä älykkäämmin. ....

.... our goals .. TAVOITTEEMME ....

.... Mission, vision and our role.. Missio, visio ja Roolimme....

.... Creating value for all sides of the energy market .. Arvon luominen energiamarkkinoiden kaikille osapuolille ....

.... Sympower is born global, with teams active in four countries. By working effectively as an international team, we are able to create more value wherever opportunities arise. Our role is to spread awareness and create value for appliance owners by offering a paid connection to sustainable grid balancing services. .. Sympower on syntynyt maailmanlaajuisena ja sillä on aktiiviset tiimit neljässä maassa. Työskentelemällä tehokkaasti kansainvälisenä tiiminä ja kykenemme siksi luomaan enemmän arvoa mahdollisuuksien ilmetessä. Roolimme on levittää tietoisuutta ja luoda tuloja laitteiden omistajille tarjoamalla yhteyden kestävän sähköverkon tasapainottamispalveluihin. ....

.... Low-carbon Future .. Vähähiilinen tulevaisuus ....

.... Our vision is a smart and clean energy system achieved by activating demand-side management, bringing us to a carbon-free future. .. Visiomme on älykäs ja puhdas energiajärjestelmä, joka on luotu tuomalla kysyntäpuolen resurssit mukaan markkinoille. Mahdollistamalla yritysten ja yksilöiden osallistumisen tähän prosessiin, me näemme tilaisuuden nopeuttaa energiajärjestelmän murrosta ja samalla tuoda maailmaa lähemmäksi hiilivapaata tulevaisuutta. ....

.... A Sustainable Grid .. Kestävä verkko ....

..... We wish to create a cleaner and more sustainable energy system by reducing the need for fossil fuels through synchronising energy consumption with renewable resources. We believe every level of the energy system has a role in the energy transition and our mission is to facilitate the participation of energy assets across the globe. .. Toivomme luovamme puhtaamman ja kestävämmän energiajärjestelmän vähentämällä tarvetta fossiilisten energialähteiden käyttöön, yhdistämällä energian kulutuksen ohjauksen uusiutuviin voimavaroihin. Uskomme jokaisen energiajärjestelmän tason omaavan oman roolinsa tulevaisuuden muutoksissa ja missiomme on mahdollistaa kulutuskohteiden osallistumisen kysyntäjoustoon maailmanlaajuisesti. ....

.... How it works.. MITen sE toimii ....

.... Demand Response Aggregator .. Kysyntäjoustoaggregaattori ....

.... The electricity Transmission System Operators (TSOs) require balancing power reserve to be able to maintain a continuous balance between supply and demand. Currently these reserves are provided by polluting fossil fuel plants. Thanks to Sympower’s platform, distributed energy assets can also participate, providing a more sustainable alternative and providing an alternative source of revenue for the assets owners.
Sympower built a platform connecting energy assets to electricity markets. During fluctuations in supply and demand or stress on the grid, Sympower can control real-time distributed energy assets to restore the balance on the electricity system by temporarily reducing or increasing their consumption or production. .. Sympower on kysyntäjoustoaggregaattori, joka mahdollistaa älykkäämmän energian käytön hiilivapaan tulevaisuuden mahdollistamiseksi. Pyrimme tarjoamaan kestäviä ratkaisuja energian kysynnän ja tarjonnan heilahteluun, yhdistämällä energiaa kuluttavia järjestelmiä ja laitteita pilvipohjaiseen alustaamme. Hetkinä, joina verkko on rasittunut, voimme väliaikaisesti kytkeä laitteesi joko päälle tai pois, vaikuttamatta laitteiden perustoimintaan. Keskustellaan yhdessä siitä, miten sinun laitteesi voivat osallistua kysyntäjoustoon. ....