.... What we do .. MITÄ ME TEEMME ....

.... Demand Response Aggregator .. Kysyntäjoustoaggregaattori ....

.... Sympower is a demand response aggregator that enables smarter energy use for a carbon-free future. We aim to provide a sustainable solution to fluctuations in energy supply and demand, by aggregating energy consuming systems and appliances onto our cloud-based platform. During moments of stress on the grid, we can temporarily switch on or off your devices locally, without impairing the functionality of the appliances. Speak with us about how your appliances can participate in demand response. .. Sympower on kysyntäjoustoaggregaattori, joka mahdollistaa älykkäämmän energian käytön hiilivapaan tulevaisuuden mahdollistamiseksi. Pyrimme tarjoamaan kestäviä ratkaisuja energian kysynnän ja tarjonnan heilahteluun, yhdistämällä energiaa kuluttavia järjestelmiä ja laitteita pilvipohjaiseen alustaamme. Hetkinä, joina verkko on rasittunut, voimme väliaikaisesti kytkeä laitteesi joko päälle tai pois, vaikuttamatta laitteiden perustoimintaan. Keskustellaan yhdessä siitä, miten sinun laitteesi voivat osallistua kysyntäjoustoon. ....

.... our goals .. TAVOITTEEMME ....

.... Mission .. Missio ....

moving atoms to represent the transition to a cleaner energy system

.... We wish to create a cleaner and more sustainable energy system by reducing the need for fossil fuels through synchronising energy consumption with renewable resources. We believe every level of the energy system has a role in the energy transition and our mission is to facilitate the participation of energy assets across the globe. .. Toivomme luovamme puhtaamman ja kestävämmän energiajärjestelmän vähentämällä tarvetta fossiilisten energialähteiden käyttöön, yhdistämällä energian kulutuksen ohjauksen uusiutuviin voimavaroihin. Uskomme jokaisen energiajärjestelmän tason omaavan oman roolinsa tulevaisuuden muutoksissa ja missiomme on mahdollistaa kulutuskohteiden osallistumisen kysyntäjoustoon maailmanlaajuisesti. ....

.... Vision .. Visio ....

connecting your appliances through our API

.... Our vision is a smart and clean energy system achieved by activating demand-side management, bringing us to a carbon-free future. .. Visiomme on älykäs ja puhdas energiajärjestelmä, joka on luotu tuomalla kysyntäpuolen resurssit mukaan markkinoille. Mahdollistamalla yritysten ja yksilöiden osallistumisen tähän prosessiin, me näemme tilaisuuden nopeuttaa energiajärjestelmän murrosta ja samalla tuoda maailmaa lähemmäksi hiilivapaata tulevaisuutta. ....

.... Our Role .. Roolimme ....

connecting your appliances through our API

.... Sympower is born global, with teams active in four countries. By working effectively as an international team, we are able to create more value wherever opportunities arise. Our role is to spread awareness and create value for appliance owners by offering a paid connection to sustainable grid balancing services. .. Sympower on syntynyt maailmanlaajuisena ja sillä on aktiiviset tiimit neljässä maassa. Työskentelemällä tehokkaasti kansainvälisenä tiiminä ja kykenemme siksi luomaan enemmän arvoa mahdollisuuksien ilmetessä. Roolimme on levittää tietoisuutta ja luoda tuloja laitteiden omistajille tarjoamalla yhteyden kestävän sähköverkon tasapainottamispalveluihin. ....