.... Moving towards a sustainable energy future .. Kestävää energiatulevaisuutta kohti ....

.... The way we consume energy can make a difference .. Sillä miten kulutamme energiaa, on merkitystä ....

.... The world around us is changing. As new and renewable energy resources are introduced to the electricity grid, we are gradually making the shift away from relying on fossil fuels to supply our energy needs. However, to shift towards a more sustainable future we also need to use and control our energy in a smarter way. .. Meitä ympäröivä maailma on muutoksessa. Kun sähköverkkoon liitetään uusiutuvia energialähteitä, olemme asteittain vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Kuitenkin, siirtyäksemme kohti aiempaa kestävämpää energiantuotantoa, meidän tulee käyttää ja hallita energiankulutustamme entistä älykkäämmin. ....

.... A Sustainable Grid .. Kestävä verkko ....

.... In every country, the grid operators are responsible for ensuring that electricity supply and demand are constantly at balance. The grid operators ensure that the amount of power supplied to the grid matches the amount of power consumed. If this balance is disrupted, blackouts may occur affecting the entire electricity system.  

Balancing the grid is a daily challenge that grid operators solve by paying fossil fuel plants to adjust their energy generation. However, this is incredibly inefficient. By not running the power plants at full capacity, efficiency in production is lost, generating more emissions and costs than needed. This process can be avoided by transferring the balancing services away from the fossil fuel plants. .. Verkko-operaattorit vastaavat sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainosta ympäri maailman. Verkko-operaattorit takaavat, että verkkoon syötetyn sähkön määrä vastaa kulutetun sähkön määrää. Tämän tasapainon häiriintyessä voi sattua esimerkiksi sähkökatkoksia joilla on vaikutus koko sähköjärjestelmään.

Verkon tasapainottaminen on jokapäiväinen haaste, jonka verkko-operaattorit ratkaisevat maksamalla fossiilisia energialähteitä käyttäville voimalaitoksille sähkötuotannon muokkaamisesta. Tämä on erittäin tehotonta. Voimaloiden täyden tehon hyödyntämättä jättäminen sekä laskee tuotannon tehokkuutta, että lisää tarpeettomia päästöjä ja kuluja. Tämä voidaan välttää siirtämällä tasapainotuspalvelut pois fossiilisia energialähteitä käyttäviltä voimalaitoksilta. ....

.... Demand Response .. Kysyntäjousto ....

.... Demand Response is a cleaner, cheaper and more efficient method for balancing the grid, where demand is adjusted to meet the grid needs. All around us there are appliances that can help resolve grid imbalances in a sustainable manner: heating systems, water boilers, ventilation systems, energy storage devices, and more.

Sympower aggregates appliances in a pool via our cloud-based platform. The connected appliances are powered up or down when available, for short periods of time. Sympower unlocks additional value from existing systems and appliances, without affecting their functionality. Managing energy consumption through demand response reduces the need for fossil-fuel based balancing, accelerating the transition to a carbon-free future. .. Kysyntäjousto on puhtaampi, halvempi ja tehokkaampi tapa tasapainottaa verkkoa, sillä siinä kysyntää muokataan vastaamaan verkon tarpeita. Meitä ympäröivät laitteet voivat auttaa tasapainottamaan verkkoa kestävällä tavalla. Näihin laitteisiin lukeutuu muun muassa lämmitys-, ilmastointi-, vesi-, valaistus- ja ilmanvaihtolaitteet sekä energian varastointi.

Sympower kokoaa laitteita yhteen pilvipohjaisen alustan avulla. Alustaan yhdistettyjen laitteiden kulutusta lasketaan tai nostetaan lyhyiksi aikaväleiksi tämän ollessa mahdollista. Sympower tuo näin lisäarvoa jo olemassa oleville järjestelmille ja laitteille, vaikuttamatta niiden kykyyn täyttää niiden pääasiallinen tehtävä. Sähköverkon tasapainon hallinnointi kysyntäjoustolla vähentää tarvetta fossiilisia polttoaineita käyttävään tasapainottamiseen, kiihdyttäen samalla siirtymistä hiilivapaaseen tulevaisuuteen. ....

.... Carbon-free Future .. Hiilivapaa tulevaisuus ....

.... A carbon-free electricity system is possible by combining renewable power supply with smart energy consumption. Sympower connects the Internet of Things with the electricity system, developing new technologies that can accelerate our transition towards a sustainable future. The consequences of not achieving such goals would be devastating for the environment, our health, and our safety. Contact us to find out how you can join us in contributing to the future of energy. .. Hiilivapaa sähköjärjestelmä on mahdollinen, kun yhdistämme uusiutuvan energiantuotannon älykkään energiankulutuksen kanssa. Sympower yhdistää esineiden internetin sähköjärjestelmään kehittäen uutta tekniikkaa, jolla on kyky kiihdyttää siirtymistämme kohti kestävää tulevaisuutta. Epäonnistuminen kestävän energiatulevaisuuden luomisessa aiheuttaisi tuhoisat seuraukset meidän ympäristöllemme, terveydellemme sekä turvallisuudellemme. Ota meihin yhteyttä saadaksesi selville, miten sinä voit edistää siirtymistämme kohti kestävää energiatulevaisuutta. ....