How it works

אנחנו מייצרים אפיקי הכנסות על ידי ניצול מרבי של הגמישות הגלומה במגוון מגזרים תעשייתיים ומסחריים בשווקי האנרגיה. גמישות היא התאמה או ויסות זמניים של הייצור והצריכה של החשמל בהתאם לערכו שלו ובהתאם לצורכי הרשת. אנחנו רוכשים גמישות על מנת לאזן את רשת החשמל, ומתגמלים את לקוחותינו בתמורה לכך.

אנו מחברים את נכסי האנרגיה הגמישים שלכם באופן בטוח, מאובטח ולא-פולשני לפלטפורמה של סימפאוור באמצעות פתרון התוכנה שלנו. במידה ויש צורך בהתקנת חומרה, יבצעו אותה חשמלאים המכירים את המערכות שלכם, בין אם מתוך החברה שלכם או ספקים חיצונים. החומרה שלנו מאפשרת לנו לווסת את נכסי האנרגיה שלכם, במסגרת תנאים ודרישות שהוסכמו מראש, ולמדוד את צריכת החשמל של התהליכים האלה בזמן אמת. כשהרשת נמצאת בחוסר איזון, אנחנו מווסתים באופן זמני את מידת ייצור/צריכת החשמל של התהליכים והמערכות שלכם על ידי יכולות ניהול הביקושים המתקדמים שלנו. מנהל רשת החשמל משלם לכם על אספקת שירותים אלו.

איך מצטרפים לפלטפורמה

הצעה

ניצור עבורכם הצעה מותאמת אישית שבה יפורטו ההכנסות המשוערות עבור החברה שלכם. הצעה זו תהיה מבוססת על גודלם ואופיים של המערכות והמתקנים שלכם, ועל צורכי העסק שלכם. התקנת המערכת שלנו אינה כרוכה בשום עלויות מראש ולא תגרור פגיעה בפעילותכם השוטפת.

הרשמה

השלב הראשון הוא להכיר אתכם ואת העסק שלכם, ולקבוע כיצד יוכלו המערכות שלכם להשתתף בשירותי איזון רשת. אנחנו נבצע הערכה של החברה שלכם, נסביר כיצד המערכת שלנו פועלת ונציג את המשמעויות עבור העסק שלכם.

הפעלה

כעת אתם מוכנים להתחיל להשתתף בשירותי איזון רשת בתשלום ולקחת חלק ביצירת רשת חשמל חכמה וירוקה. הפתרון שלנו יפעל ברקע בלי להשפיע על התפעול היומיומי של העסק שלכם.

התקנה

לאחר בחינת את ההצעה והסכמה על התנאים והדרישות שברצונכם לקבוע עבור המערכת שלנו, נמשיך לשלב התכנון והביצוע של ההתקנה. חשמלאי מוסמך יתקין ויבדוק את המערכת – ואתם מוכנים להתחיל.
התחלת הרשמה